Documentation

Tổng Quan

Giới thiệu tổng quan về các quy trình, cách hoạt động của hệ thống.

Quản lý Sales Channels

Hướng dẫn quản lý Sale Channels của bạn.

Quản lý Products

Quản lý các Products/Campaigns trên MerchBridge.

Quản lý Orders

Quản lý và fulfill orders của bạn với MerchBridge.

Quản lý Members

Quản lý các members trong team của bạn.

Quản lý Fulfillments

Quản lý các fulfillment service như Customcat, Dreamship...

Quản lý Billings

Deposit và theo dõi các transactions của bạn.

Quản lý Tasks

Hướng dẫn các bước xử lý Task trên MerchBridge.

Quản lý Apps

Hướng dẫn kết nối và sử dụng các Apps mà MerchBridge hỗ trợ.

Sử dụng Tools

Hướng dẫn sử dụng một số tools được hỗ trợ trên MerchBridge.

Một số Settings

Cài đặt một số settings chính khi sử dụng MerchBridge.