1. Home
  2. Docs
  3. Một số Settings
  4. Quản lý API Keys

Quản lý API Keys

Chúng tôi cung cấp Chrome extension có tên Venus giúp crawl sản phẩm từ một số websites được hỗ trợ, để dùng được extension này bạn cần sử dụng tới API Key(hướng dẫn sử dụng addon Venus).

Tại mục Settings -> API Keys, hệ thống hiển thị tất cả các API keys đang active trong team của bạn.

1. Tạo mới API Key

Để tạo mới API Key, hãy ấn vào Create new API Key, sau đó chọn một user tại mục User(có thể nhập thêm description) sau đó ấn Save để tạo.

2. Thu hồi quyền của một API

Để thu hồi quyền của một API key, hãy ấn Revoke.

Sau đó ấn tiếp Revoke để xác nhận rằng bạn muốn thu hồi quyền của API key này.

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?