1. Home
  2. Docs
  3. Một số Settings
  4. Một số Settings chung

Một số Settings chung

Tracking Settings

Trên MerchBridge, chúng tôi hỗ trợ sử dụng dịch vụ của TrackingMore để theo dõi trạng thái của tracking code. Để cài đặt cho phần Tracking, bạn cần truy cập vào menu Settings -> Generals.

Tại mục Tracking, hãy tick vào option Using TrackingMore service nếu bạn muốn sử dụng TrackingMore để theo dõi trạng thái của tracking code. Nếu bạn không sử dụng TrackingMore thì bạn có thể chọn mục Time Submit Tracking To Store Delay để cài đặt thời gian bạn muốn hệ thống submit tracking của bạn lên các store Shopify, WooCommerce, Shopbase, Ebay.

Trong trường hợp bạn tick chọn option Using TrackingMore service, bạn có thể cài đặt:

  • Submit tracking delay: Thời gian tối thiểu mà hệ thống sẽ chờ để submit tracking code lên TrackingMore tính từ thời điểm tracking code được thêm vào hệ thống.
  • Trackingmore API: Điền TrackingMore api key của bạn.

Để lấy API key của TrackingMore, hãy truy cập vào TrackingMore và truy cập mục Developer -> API Key.

Nếu bạn chưa có API key nào thì có thể click vào Generate API Key để tạo mới, sau đó copy một API key để điền vào mục TrackingMore API trên MerchBridge.

Để MerchBridge có thể cập nhật thông tin mới nhất từ TrackingMore, bạn cần setup Webhook trên tài khoản TrackingMore. Truy cập vào mục Developer -> Webhooks trên TrackingMore và điền vào url sau: https://api.merchbridge.com/tracking-more/wh-zk1XSw6mG1

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?