1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Apps
  4. Kết nối với app PersonalBridge

Kết nối với app PersonalBridge

Với những order personalized dạng custom đơn giản(vd: custom name), các print files thường khá giống nhau, và designer thường mất thời gian sửa lại PSD theo custom info.

Nhận thấy nhược điểm này MerchBridge cung cấp giải pháp cho phép kết nối task với app PersonalBridge để generate print file. Sau khi kết nối tới app PersonalBridge, bạn có thể tạo các personalized artwork và Config design task trên app MerchBridge, lúc này app PersonalBridge sẽ thực hiện nhiệm vụ generate print file dựa trên artwork và customization info mà bạn config.

Để kết nối với app PersonalBridge, hãy truy cập menu Apps -> All Apps, tại mục PersonalBridge ấn Auth now.

Nếu bạn đã có sẵn tài khoản PersonalBridge, hãy login vào tài khoản PersonalBridge và tick chọn option Auth to PersonalBridge app with my exits account, sau đó ấn Auth Now để hệ thống xử lý việc kết nối.

Với những tài khoản mới, bạn sẽ có 14 ngày dùng thử app PersonalBridge.

Sau khi hoàn thanh thao tác kết nối với app PersonalBridge, lúc này bạn có thể cấu hình artwork và config design tasks trực tiếp từ app PersonalBridge.

Bạn có thể xem video sau để nắm được các bước tương tác với app PersonalBridge:

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?