1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Billings
  4. Kiểm tra các Transactions

Kiểm tra các Transactions

Tất cả các transactions của order đều được hiển thị tại mục Billings -> Transactions. Bạn có thể xem lại các thông tin về Amount, Action… hoặc sử dụng chức năng filter để lọc ra các transactions theo các action hoặc status.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?