Quản lý Members

  1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Members
  4. Quản lý Members

Quản lý Members

Trên MerchBridge mỗi tài khoản đăng ký tại mục Register sẽ được tạo thành một team mới, cá nhân đó sẽ được coi là Admin trong team và có quyền quản lý các members khác.

Để quản lý tất cả các members khác trong team, hãy truy cập menu Members -> All Members.

1. Tạo mới User

Để tạo mới user, ấn Add member sau đó điền đủ các mục First name, Last name, Email, Pasword, Confirm password, Role.

Ngoài ra có thể điền Phone, Address, Avatar.

Các Roles cơ bản:

– Admin: Account seller với quyền cao nhất trong team.

– Marketplace Manager: Tài khoản cho những người có quyền quản lý Marketplaces(Amazon, Etsy, Ebay).

– Store Manager: Tài khoản cho những người quản lý các Online Stores.

– Supporter: Tài khoản cho những Supporter.

Supplier: Tài khoản cho Supplier.

– Design Leader: Tài khoản cho người quản lý Designers.

– Designer: Tài khoản cho Designer.

– Idea Leader: Tài khoản cho người quản lý Ideas.

– Idea: Tài khoản cho Idea.

2. Các Actions khác

– Edit: Cập nhật thông tin tài khoản.

– Action: Tùy vào trạng thái hiện tại của tài khoản như Active/Inactive mà hệ thống sẽ show action tương ứng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?