1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Orders
  4. Quản lý Claims

Quản lý Claims

Hệ thống hiển thị tất cả các claims mà team bạn đã tạo tại menu Orders -> Claims. Tại đây bạn có thể theo dõi trạng thái của các claims để chủ động xử lý.

Khi một claim được tạo mới, nó sẽ ở trạng thái In Review, lúc này supplier của MerchBridge sẽ kiểm tra claim đó để xử lý cho phù hợp.

Nếu supplier chấp nhận claim, trạng thái của claim sẽ được cập nhật thành Approved.

Ngược lại, nếu supplier từ chối claim, trạng thái của claim sẽ được cập nhật thành Rejected.

Nếu supplier thấy bằng chứng bạn upload lên chưa đủ thuyết phục, họ có thể chuyển claim về trạng thái Need more evidence, lúc này bạn cần chủ động upload các bằng chứng mới.

Với claim dạng Need Resend và đã được supplier xử lý thì claim sẽ được cập nhật thành Resent.

Tương tự, nếu claim dạng Need refund và đã được supplier xử lý thì claim sẽ được cập nhật thành Refunded.

Ngoài ra trong trường hợp claim đang ở In review và bạn muốn cancel claim thì có thể chủ động dùng action Cancel, lúc này claim sẽ cập nhật về trạng thái Cancelled.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?