1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Orders
  4. Xử lý Mapping Orders

Xử lý Mapping Orders

1. Tổng quan

Tất cả các Mapping Orders items được hiển thị tại menu Orders -> Mapping Orders.

Các tabs chính:

  • All: Hiển thị toàn bộ mapping orders
  • Online Stores: Hiển thị các mapping items của Shopify, Shopbase, WooCommerce.
  • Ebay/Amazon/Etsy: Chỉ hiển thị mapping items tương ứng của Ebay/Amazon/Etsy.

2. Các action chính

2.1. Xóa mapping item

Để xóa mapping order, hãy sử dụng button Trash

Nếu bạn muốn các lần đồng bộ tiếp theo, hệ thống không tạo lại mapping item cho order này thì có thể chọn option Ignore forever, sau đó chọn Yes.

2.2. Map order

Thao tác map order sẽ giúp chuyển mapping item thành order theo product info trên hệ thống.

Hệ thống hỗ trợ 3 dạng chính: map to Product Base, map to an exists Product, map to campaign template.

Để thực hiện map, hãy ấn vào Map sau đó chọn option map to phù hợp.

2.2.1. Map to Product base

Option này cho phép bạn tạo mới sản phẩm theo info từ mapping item, đồng thời chuyển mapping item thành order với product mới tạo.

Tại mục Mapping Order, chọn option Map to: Product Base sau đó chọn fulfillment service phù hợp, điền đủ Collections/Tags(giá trị này sẽ được đưa vào mục Collections/Tags của product được tạo)

Tại mục Mapping origin product, hãy map tương ứng các biến thể của origin product với product base variant. Lưu ý: Hệ thống chỉ cho phép map khi số lượng origin product variants luôn phải nhỏ hơn số lượng product base variants.

Nếu sản phẩm cần tạo thuộc dạng personalized, bạn có thể check vào option This is a personalized product. Để thêm mới các custom field, ấn Add Field. Sau đó nhập giá trị cho các field tương ứng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn phần Shipping option tùy theo fulfilment serivce mà bạn chọn(Customcat, Dreamship, Gearment, ScalablePress).

Sau đó ấn Submit và chờ hệ thống xử lý.

2.2.2. Map to An Exists Product

Hãy dùng option này trong trường hợp mapping item có thể map với một sản phẩm đã có trên hệ thống.

Tại mục Map to, chọn option An Exists Product. Sau đó chọn product tương ứng tại mục Choose a product, tại đây chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo title hoặc sku.

Tiếp theo, hãy chọn product variant tương ứng và ấn điền các giá trị cho personalized fields(nếu có), sau đó ấn Submit để hệ thống xử lý.

2.2.3. Map to Campaign Template

Với option này, bạn có thể map với campaign templates, hệ thống sẽ tạo sản phẩm mới dưới dạng campaign(nếu chưa có campaign templates hãy đọc kỹ bài sau: Hướng dẫn tạo templates)

Tại mục Map to, chọn option To Campaign Template, sau đó chọn tiếp Campaign templates phù hợp. Bạn có thể sửa lại mục Product title, điền đủ các mục Collections/Tags.

Trong trường hợp mapping items có nhiều Personalized info và bạn muốn bỏ qua những key không cần thiết, hãy điền những key đó tại mục Ignore personalized

Sau đó ấn Submit để hệ thống xử lý.

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?