1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Quản lý lệnh Product divisions

Quản lý lệnh Product divisions

Chức năng này được dùng cho các store Amazon với mục đích chia sản phẩm từ hệ thống tới các store Amazon, sau đó phục vụ cho việc Export file cho Amazon.

Tất cả các feeds được hiển thị tại mục Products -> Product Divisions.

1. Tạo mới division

Để tạo mới một division, ấn vào Add product division, và nhập các thông tin sau:

– Division title: Nhập vào tiêu đề cho division.

– Product bases: Hệ thống sẽ lọc ra những sản phẩm theo product bases mà bạn chọn.

– Include authors: Lọc những sản phẩm được tạo từ những authors mà bạn chọn.

– Include collections/tags: Chỉ lấy những sản phẩm chứa ít nhất một trong số những collections/tags mà bạn chọn.

– Exclude authors: Bỏ qua những sản phẩm được tạo bởi những authors cụ thể.

– Exclude collections/tags: Bỏ qua những sản phẩm chứa ít nhất một trong số những collections/tags mà bạn chọn.

– Account: Chọn những tài khoản Amazon mà bạn muốn nhận sản phẩm từ lệnh division này.

– Enable update: Tick vào option này nếu muốn mỗi khi có sản phẩm mới thỏa mãn điều kiện của division thì hệ thống sẽ tự động chia sản phẩm đó cho division này.

Sau đó submit để hệ thống xử lý.

2. Sửa lệnh division

Để sửa lệnh division, hãy ấn vào Edit.

Trong mục Edit Product Division hệ thống cũng hiển thị danh sách tất cả các sản phẩm phù hợp với điều kiện của division.

Sau đó chỉnh sửa lại các mục bạn muốn và submit để lưu lại.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?