1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Quản lý lệnh Product feeds

Quản lý lệnh Product feeds

Chức năng này được dùng cho các Online Stores để tạo ra các file feed(csv, xml) cho Google Merchant Center.

Lưu ý: Chỉ khi push sản phẩm từ MerchBridge sang Online Stores thì hệ thống mới có dữ liệu để tạo file feed.

Tất cả các feeds được hiển thị tại mục Products -> Product Feeds.

1. Tạo feed mới

Để tạo feed mới, click vào New Product Feed, sau đó điền các thông tin sau:

– Feed name: Điền tên cho lệnh tạo file feed.

– Stores: Chọn store mà bạn muốn tạo file feed(hãy push sản phẩm từ MerchBridge sang store này trước khi tạo feed).

– Only feed products has designs: Chỉ tạo feed cho những sản phẩm có design.

– Only feed products has sales: Chỉ tạo feed cho những sản phẩm có sales.

– Product base: Chỉ tạo feed cho những sản phẩm thuộc vào những product bases đã chọn.

– Include collections/Include tags: Chỉ tạo feed cho những sản phẩm thuộc vào một trong số những collections/tags đã chọn.

– Exclude collections/Exclude tags: Bỏ qua những sản phẩm thuộc vào một trong số những collections/tags đã chọn.

– Exclude special products: Bỏ qua những sản phẩm đặc biệt mà bạn chọn.

– Exclude by items ids: Bỏ qua những item ids mà bạn nhập vào(chỉ nhập vào những feed item ID, không hỗ trợ các dạng khác như Product ID, Product SKU…).

– Export mode: Chọn kiểu export.

– Max title length: Nhập vào số nguyên dương nếu bạn muốn hệ thống cắt bớt những ký tự thừa.

– Product title prefix: Hệ thống sẽ thêm những text mà bạn nhập vào phía trước mỗi Product title.

– Product title suffix: Hệ thống sẽ thêm những text mà bạn nhập vào phía sau mỗi Product title.

– Exclude words: Loại bỏ những từ được chọn khỏi Product title.

– Google product category: chọn category cho feed.

– Default gender: Chọn gender cho feed.

– Default age group: Chọn age group cho feed.

– Default brand: Nhập vào brand cho feed.

– Product condition: Chọn condition cho feed item.

– Tax: Nhập vào giá trị cho feed item tax.

– Shipping: Nhập vào giá trị shipping cho feed item shipping.

– Stock: Chọn stock cho feed item.

– Identifier exists: Chọn giá trị cho feed item Identifier exists.

Sau đó ấn Create Feed để tạo feed.

2. Các actions khác

– Edit: Chỉnh sửa lại feed.

– ReGenerate: Tạo lại file feed.

– Link CSV File: Copy link của csv file.

– Link XML File: Copy link của xml file.

– Delete: Xóa file feed.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?