1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Quản lý lệnh Push products

Quản lý lệnh Push products

Khi sử dụng Online Store(Shopify, Shopbase, WooCommerce), chúng tôi hỗ trợ bạn tạo các lệnh push products để đẩy sản phẩm từ MerchBridge lên Online Store.

Tất cả các lệnh Pushs được hiển thị tại mục Products -> Push Products.

1. Tạo lệnh push mới

Để tạo một lệnh push mới, hãy ấn vào New Push Products. Và điền đủ các thông tin cần thiết sau:

– Title: Tên của lệnh push.

– Product bases: Sử dụng field này trong trường hợp bạn muốn chỉ push những sản phẩm thuộc vào Product bases cụ thể.

– Special product: Nếu bạn chỉ muốn push những sản phẩm cụ thể, hãy chọn chúng tại đây.

– Include collections: Chỉ push những sản phẩm chứa tất cả những collections đã chọn. Có thể tick vào option Match any collections để push những sản phẩm chứa ít nhất một collections trong số những collections đã chọn.

– Exclude collections: Bỏ qua sản phẩm của những collection đã chọn.

– Include tags: Chỉ push những sản phẩm chứa tất cả những tags đã chọn. Có thể tick vào option Match any tags để push những sản phẩm chứa ít nhất một tags trong số những tags đã chọn.

– Exclude tags: Bỏ qua sản phẩm của những tag đã chọn.

– Only personalized products: Chỉ push những sản phẩm dạng personalized.

– Only push products have sales: Chỉ push những sản phẩm đã có orders.

– Stores: Chọn những store mà bạn muốn lệnh này push sản phẩm.

– Limit: Nhập vào số nguyên dương tương ứng với số lượng sản phẩm bạn muốn push. Mặc định bằng 0 sẽ push tất cả các products phù hợp với điều kiện mà bạn đã chọn phía trên.

– Order/Order by: Sắp xếp thứ tự sản phẩm sẽ được push đi(nếu muốn).

– Continue push: Nếu bạn muốn lệnh push này tiếp tục chạy khi có những sản phẩm mới thỏa mãn điều kiện ở trên.

Sau đó ấn Create new push product và chờ hệ thống xử lý yêu cầu của bạn.

Lưu ý:

– Shopify limit mỗi sản phẩm chỉ có tối đa 100 variants, nếu sản phẩm của bạn có nhiều hơn 100 variants thì sẽ không thể push được.

– Shopbase giới hạn lượng max request mỗi ngày, khi store của bạn đã đạt ngưỡng max request thì các lệnh push sẽ bị tạm dừng và tiếp tục chạy lại vào hôm sau.

– WooCommerce mặc định limit mỗi sản phẩm tối đa 50 variants, do đó tương tự như Shopify nếu sản phẩm của bạn có nhiều hơn 50 variants thì sẽ không thể push được.

– Nếu bạn có nhiều lệnh push, các lệnh push có những sản phẩm chung thì sản phẩm đó chỉ push một lần duy nhất.

2. Sửa lệnh push

Để sửa một lệnh push, ấn vào Edit.

Thay đổi các thông bạn muốn sau đó submit để lưu lại.

Khi lưu lại, hệ thống sẽ tính toán lại các sản phẩm cần push dựa theo điều kiện mà bạn chọn.

3. Dừng lệnh push

Để dừng lệnh push, ấn vào Pause sau đó confirm lại thêm một lần nữa bằng cách ấn vào Pause, lúc này hệ thống sẽ dừng lệnh push này.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?