1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Quản lý Product Collections

Quản lý Product Collections

Trong MerchBridge chúng tôi sử dụng Collections để phân loại sản phẩm của bạn. Tất cả các Collections được hiển thị tại mục Products -> Collections.

1. Tạo mới collection

Để tạo mới Collection, ấn vào New Collection

Tại mục Add Collection, điền các thông tin tương ứng cho collection bạn muốn tạo:

– Name: Tên của collection

– Description: Mô tả cho collection

– Collection visibility: Chế độ hiển thị của collection. Với option Public, collection của bạn sẽ luôn hiển thị trên hệ thống, đồng thời khi push product sang Online Store, những collection này cũng được tạo bên Online Store. Ngược lại, với option Private thì những collection này sẽ chỉ hiển thị trên hệ thống mà không được push sang Online Store.

– Parents collections: Nếu bạn muốn tạo collection mới theo dạng phân cấp cha-con thì có thể chọn parent collection.

– Collection image: Upload image cho collection.

– Collection type: Có 2 dạng collection type bạn có thể lựa chọn. Với type Manual: các sản phẩm được thêm thủ công vào collection khi bạn Add Product/Add Campaign… Với type Automated, hệ thống sẽ cung cấp một số điều kiện để bạn thêm tự động các sản phẩm vào collection này.

2. Sửa collection

Để sửa một collection, hãy ấn vào Edit. Sau đó sửa lại các thông tin mà bạn muốn.

Tại mục Products, bạn có thể lọc và xóa những product được chọn ra khỏi collection.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?