1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Quản lý Product Tags

Quản lý Product Tags

Tương tự như Collections, trên MerchBridge chúng tôi cũng hỗ trợ phân loại sản phẩm theo Tags. Tất cả các tags được hiển thị tại mục Products -> Tags.

1. Tạo tag mới.

Để tạo tag mới, hãy ấn vào New Tag.

Sau đó nhập name cho tag và ấn Add.

2. Sửa tag

Để sửa một tag, hãy ấn vào Edit.

Sau đó sửa lại tag Name và ấn Edit.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?