1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Quản lý Templates

Quản lý Templates

Hệ thống hiển thị tất cả các template của bạn tại mục Product -> Templates.

Tab All Templates sẽ hiển thị tất cả các templates.

Tab Product Templates: Hiển thị các templates riêng cho product.

Tab Campaign Templates: Hiển thị các templates cho templates. Với những campaign template dạng group into one product sẽ hiển thị thêm label Grouping.

Các actions chính

1. Tạo template

Để tạo template, bạn có thể tạo thông qua quy trình tạo Product/Campaign. Trong mục Add Product/Add Campaign, ấn Create template.

Sau đó điền vào Template name, Template slug, bạn cũng có thể upload các default mockup tại mục Default Mockup Files, sau đó ấn Save để tạo template.

2. Xóa template.

Để xóa template, ấn Remove, sau đó confirm lại rằng bạn chắc chắn muốn xóa bằng cách click tiếp vào Remove.

3. Xem template detail

Để xem template detail, ấn vào Show Detail, hệ thống sẽ hiển thị các product base và các active attributes có trong template.

4. Update content cho template

Để update content cho template, hãy ấn vào Update content, sau đó chỉnh sửa lại Template Content, Default Mockup Files và ấn Submit.

5. Sử dụng template

Để sử dụng template, hãy ấn vào Use template.

Lúc này hệ thống sẽ chuyển tới màn hình Add Product/Add Campaign tương ứng với loại template mà bạn đang dùng. Tại đây hãy điền các thông tin cần thiết, sau đó ấn Publish và chờ hệ thống xử lý.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?