1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Products
  4. Tạo mới product/campaign

Tạo mới product/campaign

Hiện tại MerchBridge hỗ trợ tạo product/campaign với 5 fulfillment services chính: MerchBridge, Customcat, Dreamship, Scalable Press, Merchize, Gearment.

Lưu ý: Để dùng được các fulfillment services như Customcat, Dreamship, Scalable Press, Merchize, Gearment bạn cần connect API tương ứng cho các fulfillment service này(xem thêm: Cấu hình cho các fulfillment services).

Ý nghĩa các fields chung:

Title: Tiêu đề của product.

Amazon Title: Tiêu đề riêng cho Amazon, hệ thống sẽ sử dụng field này khi export sản phẩm ra file excel cho Amazon.

Description: Mô tả cho sản phẩm

Collections/Tags: Phân loại sản phẩm theo collections/tags.

Product Attributes: Hiển thị các attributes của các product base được chọn.

Also push product to store: Chọn option này nếu bạn muốn ưu tiên push sản phẩm này lên Online Store ngay sau khi sản phẩm được tạo.

Print files: Hiển thị các print ares của product base tương ứng, bạn có thể upload file in ngay trong bước tạo sản phẩm.

Mockups: Mockups cho sản phẩm.

Design resource files: Cho phép upload các file liên quan tới design cho sản phẩm, dữ liệu này sẽ được hiển thị bên Design Task cho designer tham khảo.

Design Resource Urls: Tương tự như Design resource files nhưng ở field này chỉ chấp nhận các đường link(vd link Google Drive, link Dropbox).

Personalized: Nếu bạn muốn tạo product/campaign dạng personalized thì có thể check vào option This is a personalized product sau đó ấn vào Add personalized options để cấu hình các customize fields.

Templates: Trong trường hợp bạn muốn lưu lại các cấu hình chung như: Description, Collections/Tags… để tiện dùng lại cho các lần tiếp theo thì có thể dùng action Create Template để lưu lại.

1. Tạo mới product

Tại mục Products -> All Products, ấn Add Product.

Sau đó chọn fulfillment service phù hợp và chọn đúng product base cần tạo và ấn Continue.

Điền các thông tin bắt buộc như Title, Collections, Tags, Mockups.

Và điền các thông tin khác như Print files, Design resource…(nếu cần), sau đó ấn Publish Product và chờ hệ thống xử lý.

2. Tạo mới campaign

Tại mục Products -> All Products, ấn Add Campaign.

Sau đó có thể chọn Fulfillment service phù hợp, chọn nhiều product bases mà bạn muốn và ấn Continue to Add Campaign.

Tại option Grouping hãy chọn loại campaign mà bạn muốn:

Split products into multiple products: Mỗi product base được chọn sẽ được tạo thành một product tương ứng.

– Group product into 1 product: Tất cả các product bases được chọn sẽ được gộp vào thành một sản phẩm duy nhất.

Hãy click vào từng product base để hiển thị các box Print files, Mockups tương ứng.

Tương tự như phần Add product, nếu bạn muốn lưu lại những cấu hình về Product bases, Collections/Tags… cho campaign để tiện dùng lại thì có thể sử dụng action Create template.

Sau khi đã điền đủ các thông tin, bấm Publish Campaign và chờ hệ thống xử lý.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?