1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Sales Channels
  4. Kết nối tới các Online Stores

Kết nối tới các Online Stores

Truy cập Sales Channels -> All Stores để quản lý và kết nối Online Stores vào MerchBridge. Hệ thống hỗ trợ 3 nền tảng chính: WooCommerce, Shopify, Shopbase.

Một số settings chung:

Bạn có thể chọn giá trị trong mục: Choose store managers nếu muốn chỉ định những member đặc biệt có thể quản lý store này.

Ignore Mapping Orders: Option này sẽ giúp cho hệ thống nhận biết được bạn cần bỏ qua những orders của sản phẩm đặc biệt nào và sẽ không sync những orders đó về app.

1. WooCommerce

Để connect store WooCommerce, ấn New Store sau đó chọn Platform: WooCommerce và điền các thông tin: Title, Domain… sau đó ấn Add store.

Hệ thống sẽ chuyển hướng bạn sang store WooCommerce. Bạn cần login vào store nếu chưa login.

Ấn Approve để cấp quyển truy cập cho MerchBridge

Sau khi hệ thống connect thành công, bạn sẽ được redirect về trang All Stores. Tại đây bạn có thể kiểm tra lại thông tin store của mình trên MerchBridge.

Để store WooCommerce hỗ trợ tốt nhất cho chức năng hiển thị simple customization form hãy cài đặt thêm plugin MB Personalized

Lưu ý: MerchBridge sẽ chỉ đồng bộ những order WooCommerce có status Processing, tất cả các oders có status khác sẽ bị bỏ qua.

2. Shopify

Hiện tại do Shopify đã thay đổi cơ chế xác thực, không cho phép dùng app Unlisted nên chúng tôi đang sumit public app lên Shopify App Stores và quá trình này đang được phía Shopify review. Do vậy, tạm thời sẽ không connect được các store Shopify vào hệ thống MerchBridge.

3. Shopbase

Để connect store Shopbase, ấn New Store sau đó chọn Platform: Shopbase và điền các thông tin: Title, Domain... sau đó ấn Add store.

Mục Domain: phải nhập domain dạng: shopname.onshopbase.com

Mục Shopbase public domain: Hãy nhập mục này nếu store của bạn đang dùng domain riêng.

Sau đó ấn Add store. Lúc này hệ thống sẽ chuyển hướng sang Shopbase.

Tiếp tục ấn Install App để hoàn thành bước cài đặt.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?