1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Sales Channels
  4. Kết nối tới các Online Stores

Kết nối tới các Online Stores

Truy cập Sales Channels -> All Stores để quản lý và kết nối Online Stores vào MerchBridge. Hệ thống hỗ trợ 3 nền tảng chính: WooCommerce, Shopify, Shopbase.

Một số settings chung:

Bạn có thể chọn giá trị trong mục: Choose store managers nếu muốn chỉ định những member đặc biệt có thể quản lý store này.

Ignore Mapping Orders: Option này sẽ giúp cho hệ thống nhận biết được bạn cần bỏ qua những orders của sản phẩm đặc biệt nào và sẽ không sync những orders đó về app.

1. WooCommerce

Để connect store WooCommerce, ấn New Store sau đó chọn Platform: WooCommerce và điền các thông tin: Title, Domain… sau đó ấn Add store.

Hệ thống sẽ chuyển hướng bạn sang store WooCommerce. Bạn cần login vào store nếu chưa login.

Ấn Approve để cấp quyển truy cập cho MerchBridge

Sau khi hệ thống connect thành công, bạn sẽ được redirect về trang All Stores. Tại đây bạn có thể kiểm tra lại thông tin store của mình trên MerchBridge.

Để store WooCommerce hỗ trợ tốt nhất cho chức năng hiển thị simple customization form hãy cài đặt thêm plugin MB Personalized

Lưu ý: MerchBridge sẽ chỉ đồng bộ những order WooCommerce có status Processing, tất cả các oders có status khác sẽ bị bỏ qua.

2. Shopify

Để kết nối đến store Shopify, trước hết phải tạo một Develop App: Truy cập vào Store Shopify -> Apps -> Apps and sales channels -> Develop Apps -> Create an app. Nhập thông tin rồi nhấn Create App

Bước tiếp theo cần cập nhật lại Access Scopes cho Develop App để MerchBridge có quyền truy cập vào store : Click vào Develop App vừa tạo -> Configuration -> Admin API integration -> Edit. Tích vào cho phép có quyền đọc và chỉnh sửa cho các đầu mục: Orders, Products, Customers, Fulfillments

Ở tab API credentials, bạn cần copy Access Token key để lúc tạo store bên MerchBridge thì sẽ nhập key này vào. (Access Token)

Sau khi đã cài đặt xong Develop App, bây giờ bạn cần tạo 1 store shopify ở trên MerchBridge để connect vào: Bạn truy cập vào MerchBridge -> Sales Channels -> All Store -> New Store

Tiếp tục chọn Platform: Shopify và điền các thông tin: Title, Domain.… Ở mục Shopify access token, bạn cần nhập chính xác Access Token đã lấy được ở bên Develop App.

Cuối cùng khi mọi thông tin đã đầy đủ, ấn vào Add store để thực hiện việc kết nối giữa MerchBridgeShopify store.

3. Shopbase

Để connect store Shopbase, ấn New Store sau đó chọn Platform: Shopbase và điền các thông tin: Title, Domain... sau đó ấn Add store.

Mục Domain: phải nhập domain dạng: shopname.onshopbase.com

Mục Shopbase public domain: Hãy nhập mục này nếu store của bạn đang dùng domain riêng.

Sau đó ấn Add store. Lúc này hệ thống sẽ chuyển hướng sang Shopbase.

Tiếp tục ấn Install App để hoàn thành bước cài đặt.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?