1. Home
  2. Docs
  3. Quản lý Tasks
  4. Quản lý Design Tasks

Quản lý Design Tasks

Tất cả các Design tasks được hiển thị tại mục Tasks -> Design Tasks. Mỗi Design Task sẽ lần lượt chuyển qua các trạng thái chính: Pending -> Doing -> Need Review -> Rejected/Done.

Ngoài ra có các trạng thái khác như: File Generating(task được config design và đang trong quá trình generate printf file thông qua app PersonalBridge), Expired Soon(task chuẩn bị tới deadline), Denied(do designer chủ động reject task), Expired(task đã tới deadline), Cancel(task bị cancel do một action từ hệ thống).

1. Quy trình xử lý task thông thường

– Pending: Khi một task được tạo, nó sẽ có trạng thái ban đầu là Pending. Lúc này Design Leader cần assign task cho một designer cụ thể. Để assign task cho design, tại mục Actions, chọn Update task.

Lúc này, Design Leader có thể chọn designer, chỉnh giá trị KPI, chọn Deadline hoặc nhập yêu cầu tại mục Requirements, cũng như note lại các tài liệu cho designer tại mục Resources(vd note lại một link file PSD).

– Doing: Nếu design nhận task, họ có thể dùng action Doing để đánh dấu đang xử lý task, lúc này task được chuyển sang trạng thái Doing. Ngược lại nếu không thể thực hiện task, designer có thể dùng action Deny, lúc này task sẽ chuyển sang trạng thái Denied, lúc này Design Leader cần chủ động assign task cho designer khác.

– Need Review: Khi design đã chuẩn bị xong print files cho task, lúc này họ có thể upload chúng lên, sau đó tasks sẽ được chuyển sang trạng thái Need Review.

Tại trạng thái Need Review, phía Design Leader có thể sử dụng action Compare Design để so sánh file của designer với product mockup.

Tại mục Compare design task, Design Leader có thể dễ dàng xem xét giữa kích thước yêu cầu và kích thước thực tế của print file, cũng như có thể dễ dàng so sánh với Artguide.

Trong mục Compare with arguide, có thể thay đổi Opacity để so sánh print file với artguide.

– Done/Rejected: Tại trạng thái Need Review, Design Leader có thể quyết định Accept design hoặc Reject design.

Nếu Design Leader chọn Accept design thì các print files sẽ được apply cho order và lúc này task được cập nhật sang trạng thái Done đồng thời order cũng được đổi sang trạng thái Pending.

Ngược lại, nếu Design Leader chọn Reject design thì task sẽ chuyển sang Rejected, lúc này Designer cần thực hiện lại task.

Với những task có trạng thái Rejected, designer có thể tiếp tục upload print files mới, sau khi upload hệ thống sẽ update task sang trạng thái Need Review(lúc này sẽ lặp lại quy trình review task của Design Leader).

2. Xử lý task của simple personalized order với app PersonalBridge

Với những order personalized dạng custom đơn giản(vd: custom name), các print files thường khá giống nhau, và designer thường mất thời gian sửa lại PSD theo custom info.

Nhận thấy nhược điểm này, MerchBridge cung cấp giải pháp cho phép kết nối task với app PersonalBridge để generate print file. Để sử dụng được chức năng này, bạn cần kết nối app PersonalBridge, tạo personalized artwork cho product trên app PersonalBridge, sau đó Config design task trên app MerchBridge và hệ thống PersonalBridge sẽ hỗ trợ generate print file dựa trên artwork và customization info mà bạn config.

Để sử dụng chức năng này, order của bạn phải thuộc loại Personalized, task đang ở trạng thái Pending và đã có artwork tương ứng bên app PersonalBridge. Tại mục Actions, hãy ấn Config designs.

Tại màn hình Config design, trước tiên hãy chọn artwork tương ứng cho print area.

Sau đó chọn tương ứng các artwork field cho các meta key

Cuối cùng ấn Submit Design to Preview, lúc này task sẽ chuyển sang mục File Generating. Sau khi print files được generate thành công, task sẽ được chuyển sang trạng thái Need Review.

Bạn có thể xem video sau để nắm được các bước tương tác với app PersonalBridge:

3. Các trạng thái khác

+ Expired Soon: Khi task được set deadline date và gần tới deadline thì hệ thống sẽ chuyển task sang trạng thái Expired Soon.

+ Denied: Task được đánh dấu trạng thái này khi designer chủ động dùng action Deny task, lúc này Design Leader cần assign lại cho designer khác.

+ Expired: Khi task tới deadline thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái task về Expired.

+ Cancel: Trong một số trường hợp và điều kiện cụ thể của app(vd: oder bị cancel, order được upload design từ seller/leader và chọn action cancel tasks…) hệ thống sẽ chuyển task về trạng thái Cancel.

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?