1. Home
  2. Docs
  3. Sử dụng Tools
  4. Xử lý Product Assortment

Xử lý Product Assortment

Sau khi các product crawl items được đưa về hệ thống, lúc này hệ thống sẽ chưa tạo Products/Campaigns cho các items đó mà bạn cần chủ động thực hiện thêm bước Assign để chỉ định việc tạo product/campaign cho từng product crawl item.

Hãy truy cập menu Tools -> Product Asortment để xem tất cả các product crawl items cần thực hiện Assign.

1. Assign product crawl item vào Product base

Tại mỗi product crawl item, ấn vào Assign.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại Origin title thì có thể click vào mục Update titles. Tại mục Product base hãy chọn fulfillment services bạn muốn dùng và chọn tiếp product base, đồng thời điền đủ thông tin cho phần Collections/Tags.

Nếu sản phẩm thuộc dạng personalized thì bạn có thể tick vào option This is a personalized product, sau đó tạo các fields tương ứng.

Cuối cùng, hãy ấn Submit để hệ thống xử lý.

2. Assign product crawl item vào Template

Để Assign một product crawl item thành Campaign, bạn cần dùng action Assign use template.

Bạn có thể chỉnh sửa Origin title bằng cách ấn vào Update Titles, chọn Template tương ứng, điền đủ Collections/Tags. Nếu muốn tạo Campaign thuộc dạng personalized thì bạn có thể tick vào option This is a personalized product, sau đó tạo các fields tương ứng.

3. Assign nhiều items với Bulk assign

Trong trường hợp bạn có nhiều product crawl item có thể assign vào những Product base/Template giống nhau thì có thể sử dụng chức năng bulk assign.

Đầu tiên bạn cần tick chọn items, sau đó chọn bulk action tương ứng.

Tiếp tục điền đủ các info theo từng bulk action.

Và ấn Submit để hệ thống xử lý.

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?