1. Home
  2. Docs
  3. Tổng Quan
  4. Giới thiệu về MerchBridge

Giới thiệu về MerchBridge

MerchBridge là một web app ra đời giúp hỗ trợ xử lý fulfill orders cho dòng sản phẩm Print-on-demand. Chung tôi cung cấp các giải pháp kết nối API, Addons giúp dễ dàng xử lý các đơn hàng từ Online Stores(Shopify, Shopbase, WooCommerce), các Marketplaces(Ebay, Etsy, Amazon).

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?