1. Home
  2. Docs
  3. Tổng Quan
  4. Tổng quan quy trình xử lý của Online Store

Tổng quan quy trình xử lý của Online Store

Ở thời điểm hiện tại chúng tôi hỗ trợ kết nối MerchBridge dễ dàng tới các nền tảng sau: WooCommerce, Shopbase(Shopify public app đang trong quá trình review). Sau khi kết nối thành công, MerchBridge sẽ có thể tự động đồng bộ các order từ online store về mục: Orders hoặc Mapping Orders.

Bạn có thể tạo product/campaign trên MerchBridge sau đó tạo lệnh Push để push các sản phẩm sang Online Store. Với những order chứa sản phẩm được push trực tiếp từ Online Store, app sẽ hộ trợ tạo trực tiếp order trong mục Orders.

Trong trường hợp order chứa những sản phẩm không được push từ MerchBridge(các sản phẩm có sẵn trên store hay các sản phẩm bạn mới thêm), khi đồng bộ về MerchBridge các order này sẽ nằm trong mục Mapping Orders, lúc này bạn cần chủ động map order đó với sản phẩm có sẵn trên hệ thống hoặc tạo mới từ product base/campaign template.

Sau khi order được tạo trên MerchBridge nó sẽ trải qua các quy trình xử lý được hỗ trợ sẵn. Khi order có tracking code và trạng thái của tracking khác No Info thì sẽ được tự động đồng bộ lên store.

Lưu ý: trường hợp một order trên Online Store có nhiều line items, sau khi đồng bộ về Orders/Mapping thì mỗi line item sẽ được tạo thành một Order/Mapping item tương ứng trên MerchBridge. VD order có 2 line items thì sau khi đồng bộ về MerchBridge sẽ tạo ra 2 orders/mapping items tương ứng có chung origin id.

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?