1. Home
  2. Docs
  3. Tổng Quan
  4. Tổng quan quy trình xử lý Orders

Tổng quan quy trình xử lý Orders

1. Tổng quan

MerchBridge hỗ trợ đồng bộ orders từ nhiều sales channels và các order sẽ tập trung tại mục Orders hoặc Mapping Orders. Tại mục Mapping Orders, bạn có thể map order với An Exists Product(một sản phẩm có sẵn trên hệ thống), hoặc map với Product Base/Campaign Template để tạo sản phẩm mới theo thông tin từ order.

2. Quy trình xử lý

Chúng tôi hỗ trợ xử lý orders thông qua Supplier của hệ thống hoặc các nhà in sau: Customcat, Gearment, Dreamship, Merchize, ScalablePress.

Khi order được đồng bộ hoặc sau khi được map(từ action Map trong mục Mapping Orders), order sẽ lần lượt chuyển qua các trạng thái chính: Pending Design(nếu chưa có design) -> Pending -> On Hold -> In Production -> Fulfilled. Ngoài ra có các trạng thái khác như: Cancelled(order bị cancel từ một action trên hệ thống), Design Rejected(phía nhà in reject design file), Error(lỗi khi submit order sang nhà in), Refunded(phía nhà in refund cho order).

2.1. Trạng thái Pending Design

Khi order chưa có print file, hệ thống sẽ gán cho order trạng thái Pending Design, đồng thời dựa vào loại sản phẩm(sản phẩm bình thường hay personalized) để tạo các design tasks tương ứng(xem thêm tại: Quản lý Design tasks).

2.1. Trạng thái Pending

Khi order đã có print file(print file được thêm từ ban đầu hoặc do design task cập nhật) thì hệ thống sẽ chuyển trạng thái của đơn hàng sang Pending. Tại đây có hai trường hợp.

+ Nếu order cần fulfill qua supplier của MerchBridge: Lúc này balance của bạn cần có số dư để hệ thống tiến hành thanh toán phí cho đơn hàng(xem thêm: Quản lý Billings).

+ Nếu order cần fulfill qua các nhà in(Customcat, Dreamship…): order sẽ được chuyển tiếp sang trạng thái On Hold.

2.2. Trạng thái On Hold

+ Nếu order cần fulfill qua supplier của MerchBridge: trạng thái này thể hiện cho đơn hàng đang được giữ lại 1 ngày trước khi chuyển qua cho supplier. Đây là thời gian để bạn có thể cân nhắc thực hiện những thay đổi trên order trước khi nó được chuyển tới supplier.

+ Nếu order cần fulfill qua các nhà in(Customcat, Dreamship…): hệ thống sẽ lần lượt lấy thông tin các orders ở trạng thái này để gửi sang nhà in. Lưu ý: Nếu order của bạn có nhiều line items, thì hệ thống sẽ submit order đó khi tất các line items này phải cùng có print file(ngoài ra không có items nào khác ở mục Mapping Orders), ngược lại hệ thống sẽ bỏ qua order này cho tới khi tất cả các line items được update print file.

2.3. Trạng thái In Production

Sau khi order được chuyển cho supplier hoặc nhà in thì hệ thống sẽ chuyển trạng thái order sang In Production.

2.4. Trạng thái Fulfilled

Khi order được supplier/nhà in cập nhật tracking code thì hệ thống sẽ chuyển order sang trạng thái Fulfilled.

2.4. Các trạng thái khác

+ Cancelled: order bị cancel từ một action trên hệ thống, có thể là cancel từ dashboad trên MerchBridge hoặc bị cancel từ phía nhà in(Lưu ý: không phải tất cả các nhà in khi cancel orders đều đồng bộ sang MerchBridge).

+ Design Rejected: phía nhà in reject design file của order, thường gặp với Dreamship khi design của bạn vi phạm chính sách.

+ Error: thường gặp khi bị lỗi submit order sang nhà in.

+ Refunded: trong một số trường hợp khi phía nhà in refund cho order thì đơn hàng sẽ được chuyển sang trạng thái này(Lưu ý: không phải tất cả các nhà in khi refund orders đều đồng bộ sang MerchBridge).

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?