1. Home
  2. Docs
  3. Tổng Quan
  4. Tổng quan quy trình xử lý Design Tasks

Tổng quan quy trình xử lý Design Tasks

1. Tổng quan

Khi order được tạo mới, nếu không có print file thì MerchBridge sẽ tự động tạo một Design Task cho order tại mục Tasks -> Design Tasks

2. Quy trình xử lý

Mỗi Design Task sẽ lần lượt chuyển qua các trạng thái chính: Pending -> Doing -> Need Review -> Rejected/Done.

Ngoài ra có các trạng thái khác như: File Generating(task được config design và đang trong quá trình generate printf file thông qua app PersonalBridge), Expired Soon(task chuẩn bị tới deadline), Denied(do designer chủ động reject task), Expired(task đã tới deadline), Cancel(task bị cancel do một action từ hệ thống).

2.1. Trạng thái Pending

Khi task được tạo, hệ thống sẽ gắn trạng thái mặc định là Pending.

2.1. Trạng thái Doing

Sau khi task được assign cho một designer và design thực hiện action Doing thì task sẽ được chuyển sang trạng thái Doing.

2.2. Trạng thái Need Review

Khi designer upload print file cho task, hệ thông sẽ update trạng thái của task về Need Review. Lúc này Design Leader hoặc Seller cần kiểm tra file để chủ động accept hoặc reject

2.3. Trạng thái Rejected

Tại trạng thái Need Review, nếu Design Leader dùng action Reject design thì task sẽ được đưa về trạng thái Rejected, lúc này designer cần làm lại task đó.

2.4. Trạng thái Done

Tại trạng thái Need Review, nếu Design Leader dùng action Accept design thì task sẽ được đưa về trạng thái Done, lúc này các design files sẽ được cập nhật cho product/order, order sẽ được chuyển sang trạng thái Pending.

2.4. Các trạng thái khác

+ File Generating: Trong trường hợp bạn dùng app PersonalBridge để config design thì sau khi config design hệ thống sẽ update trạng thái của task về File Generating, lúc này hệ thống sẽ thực hiện việc tạo Print file và trả về kết quả sau vài phút.

+ Expired Soon: Khi task được set deadline date và gần tới deadline thì hệ thống sẽ chuyển task sang trạng thái Expired Soon.

+ Denied: Task được đánh dấu trạng thái này khi designer chủ động dùng action Deny task, lúc này Design Leader cần assign lại cho designer khác.

+ Expired: Khi task tới deadline thì hệ thống sẽ cập nhật trạng thái task về Expired.

+ Cancel: Trong một số trường hợp và điều kiện cụ thể của app(vd: oder bị cancel, order được upload design từ seller/leader và chọn action cancel tasks…) hệ thống sẽ chuyển task về trạng thái Cancel.

Xem thêm:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?